MINDENT MEGVÁLTOZTAT

A Paradox-Pszichológia képzésen egy olyan módszert sajátíthatsz el, amely nem csak hiánypótló, hanem új alapokat teremt a terápiák világában.  Egyedülálló módon tárjuk fel az elme funkcionális szerkezetén keresztül azokat az önmaguknak ellentmondó Én-folyamatokat, melyek minden egyes emberi probléma forrásai.

PARADOX-PSZICHOLÓGIA KÉPZÉS

 

Bevezető gondolatok

Felkészültség

Köztudott, hogy arra az emberre, aki minél több elméleti és gyakorlati tudást gyűjtött össze, úgy tekintünk, mint egy felkészült, és szakmájához kellőképpen értő személyre. De vajon minden esetben helyes-e ez a megközelítés? Azaz vonhatunk-e párhuzamot a szakmai felkészültség és a megszerzett tudás mennyisége között?

Kétségtelen, hogy bizonyos ismeretekre szükségünk van, hiszen amikor fel kell építenünk egy házat, vagy meg kell javítanunk egy elromlott gépet, a már megtanult, elméleti tudásunkat kell hasznosítanunk a gyakorlatban. Tehát a felhalmozott ismeret, a létezés materiális oldalát tekintve igen hasznos és előnyös, ezért balgaság lenne figyelmen kívül hagyni. Ám azt gondolom, hogy abban az esetben, amikor az élet pszichés, azaz lelki területeire merészkedünk, a helyzet már korántsem lesz ugyanaz. Vagyis nem minősíthetjük egy terapeuta „szakmai felkészültségét” csak az alapján, hogy mennyi elméleti információt gyűjtött össze, sőt, az sem lehet viszonyítási alap, hogy ezt  a “tudást” milyen régóta gyakorolja.

Tudás helyett bölcsesség

Lehetünk bármilyen eszesek és éleslátásúak, addig amíg csak az ismeretfelhalmozás biztonságteremtő folyamatában bízunk, akárhogy is szeretnénk segíteni mások lelki problémáin, csak többet ártunk, mint használunk. Ugyanis, segíteni valakinek csak akkor tudunk, ha az együttlét alatt nem a megtanult dolgokon keresztül történő öntudatlan ítéletalkotás és egyéb önigazolási játszmák egyvelege zajlik, hanem valami egészen más. Ez pedig a bölcsességből fakadó közvetlen megismerés folyamata.

A bölcsesség akkor veszi kezdetét, amikor az önmaguknak ellentmondó tudatfolyamatok lebuktatása révén rátalálunk a szívünkre. Számomra a „szív” nem más, mint a tiszta érzékelés állapotának megnyilvánulása. Mivel ilyenkor nem vagyunk rákényszerítve arra, hogy válasszunk „jó” és „”rossz” között, így elménk friss, alkotó és örömteli állapotba kerülve tökéletesen érzékeli, hogy mi az, ami értéktelen, és mi az, ami valódi értékkel bír.

Együtt lenni

Tehát egy terapeuta/segítő szakmai felkészültségének tényleges mércéje soha nem az összegyűjtött tudásanyagban és annak ismételgetésében keresendő – hisz ez nem több, mint egyszerű memória gyakorlat –  mindinkább abban, hogy képes-e valódi egységet teremteni szíve és elméje között. Vagyis képes-e mind kapcsolataiban, mind gondolkodásmódjában, mind pedig cselekedeteiben a teljességet képviselni ahelyett, hogy a formális biztonságot ígérő  széttagoltságot támogatná.

Azonban ahhoz, hogy egy terápia során a valódi teljesség megvalósulhasson, veszélyesnek tűnő dolgot kell megcselekednünk. Le kell bontanunk azokat a falakat, melyeket a státuszunk és hatalmi pozícióink megerősítésére irányuló vágyaink emeltek. Vagyis emberré kell válnunk. Ez pedig csak akkor lehetséges, ha képesek vagyunk az adott helyzetben felhagyni az emlékezetünk által felhalmozott és tárolt információinkkal. Ugyanis ekkor érzékelővé válunk, és az együttlét alatt pontosan azt fogjuk majd látni ami van, nem pedig azt, amit tanulmányaink láttatni akarnak velünk.

A Paradox-Pszichológia képzésen pontosan ezt sajátítjuk el. Vagyis nem ragadunk bele mások gondolataiba és következtetéseibe – hisz az csak utánzás lenne – hanem ennél jóval tovább megyünk. Közösen fedezzük majd fel az elme funkcionális szerkezetén keresztül azokat az önmaguknak ellentmondó Én-folyamatokat, melyek minden emberi konfliktusért felelősek. Így a képzésen résztvevők önmaguk által, szabadon juthatnak majd el oda, ahol a kollektív megértés állapotát megtapasztalhatják.

Mindent megváltoztat.

Módszereink zsákutcája

Az ember állandó jelleggel konfliktusba keveredik mind környezetével, mind pedig önmagával. Összeütközéseink alapja, a  „meg kell tennem”, és a „nem szabad megtennem” kényszeréből ered. Ennek a következtében jön létre az a destruktív energia, amely később különféle megnyilvánulási formákat vesz fel,  mint például szorongás, depresszió, önértékelési probléma, pánik, fóbia, pszichotikus zavarok, és még sorolhatnánk…

Ha kiszabadulunk a tekintélyelvűség csapdájából, azonnal láthatóvá válik, hogy a különböző lelki gondokra  a mai napig sem tudunk maradéktalan válaszokkal szolgálni. Sem a pszichológia, illetve annak számtalan irányzatai által, sem pedig az egyéb alternatív lehetőségeken keresztül. Ugyanis módszereink az egyén pszichikai mozgásterének korlátozása révén akarnak eredményt elérni. Mégpedig azáltal, hogy az emlékezés, az okkeresés, és az átalakítás hármas folyamatán keresztül, a „tagadás” és az „elfogadás” kettősségének irányába terelik a klienst. Erről szólnak a különböző oldások és trükkös gondolat átalakítások, a meditációs technikákon keresztül történő elmélyülések, és természetesen az analízis is.

Magyarán, miközben tisztán látható, hogy konfliktusaink alapja a „meg kell tennem”, és a „nem szabad megtennem” kényszeréből ered, ennek ellenére, azok a megközelítési módok, melyekre a mai napig is támaszkodunk,  az egyént pontosan ugyanebbe a helyzetbe kényszerítik vissza. És ez, több mint tragikus.

Átlépni a határokat

Mindez azt jelenti, hogy szemléleteink, melyekről azt gondoljuk, hogy helyesek és célravezetőek, valójában hasonlatosak az önmaga farkába harapó kígyóhoz. Vagyis sok mindenben hihetünk és sok mindenben reménykedhetünk, mégis ha valakinek tényleges segítséget szeretnénk nyújtani, akkor egy merőben más megközelítési módra van szükség. Ez pedig nem más, mint az épp aktuális élethelyzetben zajló folyamatok megértésén keresztül történő konstans felismerés útja. Azaz fel kell ismernünk az “Én” önmagának ellentmondó – paradox – játszmáinak hiábavalóságát. Erről bővebben itt olvashatsz…

A Paradox-Pszichológia képzés az egyetlen olyan tanfolyam, ahol pontosan ezzel a szellemiséggel találkozhatsz. Azzal a látásmóddal, melynek segítségével nemcsak az egyéni élet, hanem a kollektív létezés szintjén is új alapokat teremthetsz. Azonban ahhoz, hogy ezek az alapok megszülethessenek, nyilvánvaló, hogy szakítani kell a hagyományos megközelítési módokkal. Ezért a 15 nap a megújulás és a formabontás jegyében zajlik.

A Paradox-Pszichológia, az önmaguknak ellentmondó kollektív motivációk tényszerű feltárásának, megértésének és semlegesítésének módszere. Ebből kifolyólag, mint önálló szemléletrendszer, egyedülálló módon képes a konfliktusokat generáló „Én” folyamat-mozgásainak láttatása révén – beleértve itt a tudatos és tudattalan részeket is – eljuttatni az egyént a kollektív identifikáció állapotába. Így nem csak felszínes és részleges változás következik be, hanem a teljes átalakulás, függetlenül az adott probléma mikéntjétől.

Fő alkotóelemei: Inverse terápia, Generációs hívószó, Fogalom térkép, és a Kollektív Transzérzékelés.

Jellemzői: Egyszerűség és tényszerűség.

Célja: Nem a fizikai betegségek és lelki problémák megszokott, tüneti szinten történő kezelése – gyógyítása – hanem az egyéni élet egészében történő átalakulásához való hozzásegítés.

A Paradox-Pszichológia nem ragad bele sem a szimbólumok illetve jelképrendszerek illuzórikus világába, és nem is a múlt felgöngyölítésén keresztül akar megoldásokkal szolgálni, hanem épp ellenkezőleg. Az élő és eleven kapcsolódási pontokkal foglalkozik. Ennek okán elhatárolódik az analízis bármilyen formában történő alkalmazásán alapuló eljárásoktól, és azoktól a technikai megoldásoktól is, melyek transzformációra – átalakításra – törekszenek. Ugyanis soha nem az a lényeg, hogy miről mit gondolunk, hanem az, hogy képesek vagyunk-e mélységeiben látni és megérteni a gondolkodás összetettnek tűnő folyamatait. Szerveződéseit, rendszereit, és törvényszerűségeit. 

Ha képesek vagyunk felébreszteni az egyénben az érzékelés nagyszerű képességét, akkor a megértés folyamatának segítségével megszűnhetnek konfliktusainak okai. Azaz véget ér a küszködése azért az ideáért, ami voltaképp nem is ő.

A Paradox-Pszichológia képzés az egyetlen olyan tanfolyam, ahol azzal a szemlélettel találkozhatsz, amely ezt az utat követi…

AZ ETIKAI KÓDEXET ITT OLVASHATOD EL: KATTINTS IDE

ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI TEMATIKA

KATTINTS A RÉSZLETEKÉRT

 • Az emberi lét hármas felosztása: agy-ego-elme
 • Az „ÉN” létrejöttének folyamata, működésének mechanizmusa és természete
 • Öröklött minták folyamatrendszerei
 • Az „ÉN” alapmotivációi, kapcsolódási pontjainak folyamatdinamikája
 • Az Elme funkciója, mozgásainak iránya és dinamikája
 • Az Elme és az „ÉN” viszonypontjainak feltérképezése
 • Az „ÉN” idő- és téralkotó funkciója
 • A gondolatok keletkezésének folyamata
 • A gondolatkötődések létrejötte
 • A gondolkodásmód irányainak érzékelése
 • A logika szerepe
 • Az emlékek kialakulása és funkciója
 • Mi a tudat
 • Tudat, tudatalatti és a kollektív tudattalan kapcsolódási viszonyai
 • A tudatalatti mozgásának és irányainak megfigyelése
 • Az „ÉN” központosító mechanizmusa
 • Az információáramlás három szintje
 • A psziché energiafelvételének folyamata
 • Az ideák kollektív szerepe a hétköznapok során
 • Válaszreakciók törvényszerűségei
 • Az elme paradox állapotainak feltérképezése
 • A külső környezet présfunkciója
 • Az “ÉN” és a külső környezet viszonya
 • Viszonypontok megtalálása és felismerése
 • Értékrendek kialakulása és azok torzulásai
 • A probléma definiálása
 • Az pszichikai idő létrejöttének folyamata és szerepe az összeütközések rendszerében
 • A vágyak értéktorzító hatásai/tükörhatás
 • Szokások, minták, függőségek
 • Az igenlés és tagadás kettősségének szerepe
 • Párkapcsolati problémák, mint az egyén paradox állapotainak manifesztálódásai
 • Párkapcsolati problémák átlátható módon történő megértése és azok rendezése
 • A pszichoterápia és egyéb ágazatainak rendellenességei, buktatói és alaptévedései
 • A Paradox-Pszichológia, mint a jövő módszertana
 • A megfigyelő és megfigyelt kettősségének konfliktusai
 • A terapeuta és a páciens önigazolási játszmái
 • A lényeges és lényegtelen differenciálása
 • A tényszerű látásmód “technikája”
 • Egyéni konzultációs foyamatok modellezése
 • Inverse-terápia alapjai
 • Problémafeltárás az Inverse-terápia segítségével
 • Ismerkedés az Inverse táblázattal
 • Cselekvési torzulások felderítése
 • Kapcsolatrendszerek modellezése
 • Transzformációs módszerek használata, és azok korlátjai
 • Jelképek és szimbólumrendszerek helyes használata
 • A tényszerű feltárás folyamata / kérdezéstechnikák az Inverse-terápia alapján
 • Út a Generációs hívószóig
 • A Generációs hívószó használata terápiák során
 • A Megértés és a Felismerés folyamata
 • Csúcspont energia állapotának elősegítése
 • A fogalomtérkép használata a szavak mögöttes tartalmának megértéséhez
 • A félelem folyamat-mechanizmusa és szerveződései
 • Függőség, kapcsolat, kötődés lélektana a PP szemlélete alapján
 • A figyelem művészete
 • A kapcsolatrendszerek hármas felosztása a PP szemléletet alapján
 • Konfliktusok önfenntartó folyamatai
 • Spontaneitás és érzékelés
 • Szerelem, szex, szenvedély pszichológiája
 • A valódi önismeret
 • Az akarat paradox folyamatia
 • A remény és a birtoklás lélektana a PP személetet alapján
 • Hatalom, becsvágy, irigység
 • Érzékelés gyakorlata
 • Boldogság, öröm, fájdalom és szomorúság folyamatai
 • Alkalmazkodás helyett változás
 • A változás dinamikája a PP személetet alapján
 • Mi a vágy
 • Hazugság folyamatai
 • A figyelem
 • Egyszerűség állapota
 • A lényeges felismerésének folyamat
 • Megoldhatjuk-e a gondjainkat és problémáinkat a gondolkodás által?
 • Az elme valódi szerepe
 • Önámítás folyamat
 • Énközpontú tevékenységek lebuktatása
 • A karma mint énközpontú folyamat
 • A hit torzító ereje
 • Bűn és bűnhődés lélektana
 • A vágy tükröződései
 • Az imagináció feltételei
 • Tudatosság, sors és hit
 • A kollektív ösztönérzelmek kapcsolatrendszere
 • Különböző lelki betegségek forradalmian új megközelítési módja a PP szemlélete alapján
 • Viszonyulási pontok felderítése, értéktorzulások felfedezése
 • Ok-okozat-ok összefüggése, mint paradox életfolyamatok
 • A Paradox-Pszichológia mint terápiás eljárás használata, a különböző traumák esetén
 • A hipnózis alapvető szerepe és határai
 • Szuggesztibilitási tesztek
 • Négy mentális attitűd
 • A tudatalatti működése, annak szabályai
 • Pre-indukciós előbeszélgetés elmélete és gyakorlata
 • A szuggesztiók működése és szerepe
 • A szuggesztiók elhelyezésének szabályai
 • Különböző javaslatok strukturálása
 • A rapport létrehozása (elmélet és gyakorlat)
 • A sikeres transzformálás elmélete és gyakorlata
 • Aktív transzformációs technikák
 • Passzív transzformációs technikák
 • Klasszikus indukciós technikák
 • Újszerű indukciós eljárások
 • Progresszív relaxáció
 • Dave Elman alapgyakorlat
 • Egyéb lazító hipnózis technikák
 • Transz-management folyamata
 • Mélyítő technikákat elősegítő szuggesztiók
 • Alap és speciális mélyítő technikák
 • Különlegesen mély transzállapotok létrehozása és azok fenntartása
 • Lake
 • Kihozó technikák
 • Explorációs – folyamatfeltáró – gyakorlat
 • Coma-state technika
 • Ultra-High technika
 • Ultra-High terápiás eljárás
 • Regressziós technikák lépésről lépésre
 • Szürke szoba technika
 • Frakcionálás alapszinten
 • Frakcionálás professzionális szinten
 • Az éber hipnózis alapjai elmélet/gyakorlat
 • Non-verbális hipnózis elmélet/gyakorlat
 • Steams-technika
 • A hipnózis alkalmazása pszichoszomatikus terápia során
 • A daganatos betegségek gyógyulását elősegítő gyakorlat / klinikai hipnoterápia
 • Öngyógyító folyamatok aktiválása
 • Mi a kollektív Transzérzékelés
 • Kollektív Transzérzékelés technikák a hipnózis segítségével
 • Kollektív Transzérzékelés technikák használata terápiák során
 • A pszichoszomatika alapjai és szimbólumrendszere
 • A pszichoszomatika határai és korlátai
 • Az értéktorzulások szerepe a betegségek kialakulásában
 • A gyógyulás és gyógyítás paradox folyamatai
 • A diagnózis felállítása a Generációs Hívószó és a Fogalomtérkép segítségével
 • A Kollektív Transzérzékelés szomato szerepe a gyógyulásban
 • Betegségek megfejtése a Fogalomtérkép segítségével
 • Inverse-terápia alkalmazása a gyógyulás elősegítésének érdekében
 • Egyedi hipnózis gyakorlatok a test fizikai regenerálódásának elősegítésére
 • A Kollektív Transzérzékelés használata a gyógyulás elősegítésének érdekében
 • A Paradox-Pszichológia, mint terápiás eljárás használata a daganatos betegségeknél

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÉPZÉSRŐL

Paradox-Pszichológia képzés célja

A Paradox-Pszichológia Képzés célja, hogy új alap teremtődjön mind az egyéni, mind pedig a csoportterápiák módszertani szemléletével kapcsolatban, és általa megszülethessen a segítők új generációja.
A Paradox-Pszichológia Képzés elvégzése után a résztvevők képessé válnak a hozzájuk forduló személy teljes gondolkodási folyamatának feltérképezésére, és kivételes módon láthatóvá tudják majd tenni azokat az ambivalens szerveződéseket, melyek mentén az egyén értéktorzulásai létrejöttek. Mivel a Paradox-Pszichológia túlmutat a megszokott módszereken, így használója egy szokatlanul gyors, hatékony és mély változásokat létrehozó eszköz birtokába kerülhet.

Paradox-Pszichológia képzés összegzése

A képzés során feltérképezzük az “Én” szerkezetét, illetve a működését biztosító törvényszerűségeket. Ezáltal sajátos módon fedezzük fel az “Én” rejtett csapdáit és láthatóvá tesszük, hogy miként és merre mozdul el bizonyos élethelyzetekben.
Mindenkiben egyértelmű válaszok születnek majd olyan nyitott kérdésekre, melyekre eddig csak ködös és homályos feleleteket kapott. Így alapozódik majd meg az az elengedhetetlen tisztánlátás, amely létfontosságú a Generációs-hívószó gyakorlati megtalálásához.
Megtanuljuk a hipnózis azon mesterfogásait is, melyek szükségesek ahhoz, hogy eljuthassunk a Kollektív-transzérzékelés  kivitelezéséig. A Fogalom-térkép és az Inverse-terápia használatának elsajátítása során pedig elmélyülünk a valódi önismeretben, és alapos rálátást kaphatsz majd azokra a láthatatlan önigazolási játszmákra is, melyek egy terápia során zajlanak. Mindemellett számtalan saját élmény gyakorlaton keresztül érzékelheted majd azokat az élő gondolat-szerveződéseket, melyek mindennapjaink rejtett alkotóerői.
Ezért a képzéssel elsajátítható “tudást” nem csak a segítői tevékenységed során tudod majd hasznosítani, hanem az életed összes területén.
A tanfolyam során az elméleti és gyakorlati tematikák arányosan váltják majd egymást, a rövid élménymegosztásokkal és kérdés-válasz blokkokkal. Minden információt valamilyen gyakorlati lehetőséggel kötünk majd össze, melyek hol páros helyzetekben zajlanak, hol pedig csoportos megtapasztalásként élhetjük át őket. Ezáltal az elméleti és gyakorlati tudás mellett, az önismereti élmény is megfelelő hangsúlyt kap.

Ajánlás

Ha készen állsz a továbblépésre, ha valóban fejlődni akarsz, ha azt akarod látni, ami van és nem azt, amit a módszerek láttatni akarnak veled, ha már nem éred be a megszokott magyarázatokkal, ha úgy érzed, hogy helyben topogsz, akkor ez a képzés neked való.

 • Egészségügyi szakembereknek
 • Szociális gondozóknak
 • Már praktizáló terapeutáknak, tanácsadóknak és alternatív segítőknek
 • Kezdő terapeutáknak, tanácsadóknak és alternatív segítőknek

Jogosultság

A képzés elvégzése és a sikeres vizsga után jogosulttá válsz a tevékenységed során önállóan felhasználni azokat a technikákat (Generációs-hívószó, Inverse-táblázat, Inverse-terápia Kollektív-transzérzékelés ), melyeket a képzés során megismerhetsz.

Jelentkezési feltétel

 • A képzésre való jelentkezés alapfeltétele: személyes felvételi előbeszélgetés 
 • A hatékonyság végett a képzés maximális létszáma: 12-15  fő
 • A képzésre való jelentkezéshez szükséges a Paradox-Pszichológia Etikai Kódex ismerete, amelyet itt olvashatsz el:
 • ETIKAI KÓDEX

Vizsga

Vizsga feltételek:
 • Egy 3-5 oldalas összegző tanulmány elkészítése, amely a Generációs-hívószó hétköznapi használatának gyakorlati megtapasztalásáról szól

Díjazás

A teljes képzés díja: 360.000,- Ft/fő, amely tartalmazza a Paradox-Pszichológia Oktatási és Módszertani Központ regisztrációs és vizsgadíját.
Előleg összege: 90.000 Ft.-
Részletfizetési lehetőség az előleg befizetése után 3 X 90.000 Ft.-
Kérlek, jelentkezésednél vedd figyelembe, hogy a korlátozott létszám miatt, a befizetett előleget utólagosan nem áll módunkban visszatéríteni.

Időpontok és elérhetőségek

A Paradox-Pszichológia képzés időtartama:
 • 15 nap / 150 óra
A következő képzés időpontjai:
 • 2020. január 24-25-26., február 14-15-16., március 12-13-14., április 3-4-5., és 24-25-26.
A képzés helyszíne:
 • Budapest, V. kerület Nádor utca 15. Közép-európai Egyetem
Jelentkezés a képzésre: 
 • jankai.janos@gmail.com

Vélemények

Kattints az oldalra, és olvasd el azok véleményét a képzésről, akik már sikeresen levizsgáztak:
A képzésre a jankai.janos@gmail.com címen lehet jelentkezni.

SZERZŐI JOG

SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALA ÁLTAL LEVÉDETT ÖNFEJLESZTŐ  MÓDSZER
Nyilvántartási szám: 006805

A Paradox-Pszichológia Képzés, az Önterápia Művészete, az Elme Forradalma és az Intelligens Gondolkodás Rendszere (System of Intelligens Thinking – SIT)  tanfolyamok Jankai János saját szellemi alkotásai. Így hang, kép és írásos anyaga teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. Ezekből bármely részt kivágni, azt a részt nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni  írásos engedély nélkül (lásd: Copyright) tilos. Ellenkező esetben ennek bárminemű megsértése jogi következményeket von maga után.

TOVÁBBLÉPNÉL? ISMERD MEG AZ INTELLIGENS GONDOLKODÁS RENDSZERÉT!

Oszd meg másokkal is!