PARADOX-PSZICHOLÓGIA SZAKEMBER KÉPZÉS 2017-11-19T14:47:28+00:00

CSATLAKOZZ TE IS A SEGÍTŐK ÚJ GENERÁCIÓJÁHOZ!

Forradalmi változás a terápiák világában

A Paradox-Pszichológia Szakember Képzésén egy olyan módszert sajátíthatsz el, amely nem csak hiánypótló, hanem új alapokat teremt a terápiák világában.  Segítségével  képes leszel arra az áttörésre, amelyre minden terapeuta vágyakozik. Ugyanis az emberi problémák megszokott megközelítési módjai helyett, egy teljesen újszerű szemlélettel találkozhatsz. Egyedülálló módon tárjuk fel az elme funkcionális szerkezetén keresztül azokat az önmaguknak ellentmondó Én-folyamatokat, amelyek minden egyes emberi probléma forrása. Kétségtelen tehát, hogy a Paradox-Pszichológia a jövő módszertana…

PARADOX-PSZICHOLÓGIA SZAKEMBER KÉPZÉS

Bevezető gondolatok

Felkészültség

Köztudott, hogy arra az emberre, aki minél több elméleti és gyakorlati tudást gyűjtött már össze, úgy tekintünk, mint egy felkészült, és szakmájához kellőképpen értő személyre. De vajon minden esetben helyes-e ez a megközelítés? Azaz vonhatunk-e párhuzamot a szakmai felkészültség és a megszerzett tudás mennyisége között?

Kétségtelen, hogy bizonyos ismeretekre szükségünk van, hisz abban az esetben, amikor fel kell építenünk egy házat, vagy meg kell javítanunk egy elromlott gépet, a már megtanult, elméleti tudásunkat kell hasznosítanunk a gyakorlatban. Tehát az intellektuális tudás, a létezés materiális oldalát tekintve felettébb hasznos és előnyös. Balgaság lenne figyelmen kívül hagyni

Ám azt gondolom, hogy abban az esetben, amikor az élet pszichikai, azaz lelki területeire merészkedünk, a helyzet már korántsem lesz ugyanaz. Vagyis nem minősíthetjük egy terapeuta „szakmai felkészültségét” csak az alapján, hogy mennyi elméleti információt halmozott már fel, sőt az sem lehet viszonyítási alap, hogy az összegyűjtött tudását milyen régóta gyakorolja.

Tudás helyett bölcsesség

Lehetünk tehát bármilyen eszesek és éleslátásúak, addig amíg csak az ismeretfelhalmozás biztonságteremtő folyamatában bízunk, akárhogy is szeretnénk segíteni mások lelki problémáin, csak többet ártunk, mint használnánk. Ugyanis segíteni valakinek csak akkor tudunk, ha az együttlét alatt nem a megtanult dolgokon keresztül történő öntudatlan ítéletalkotás és egyéb önigazolási játszmák egyvelege zajlik, hanem valami egészen más. Ez pedig a bölcsességből fakadó közvetlen megismerés folyamata.

A bölcsesség akkor veszi kezdetét, amikor az önmaguknak ellentmondó tudatfolyamatok lebuktatása révén rátalálunk a szívünkre. Számomra a „szív” nem más, mint a tiszta érzékelés állapotának megnyilvánulása. Mivel ilyenkor nem vagyunk rákényszerítve arra, hogy válasszunk „jó” és „”rossz” közül, így elménk friss, alkotó és örömteli állapotba kerülve tökéletesen érzékeli, hogy mi az, ami értéktelen, és mi az, ami valódi értékkel bír.

Együtt lenni

Mindezekből kiindulva azt gondolom, hogy egy terapeuta szakmai felkészültségének tényleges „mércéje” nem a felhalmozott tudásanyagban és annak felhasználásában keresendő, mindinkább abban, hogy képes-e valódi egységet teremteni a szíve és az elméje között. Vagyis képes-e mind kapcsolataiban, mind gondolkodásmódjában, mind pedig cselekedeteiben a teljességet képviselni ahelyett, hogy a formális “biztonságot” ígérő széttagoltságot támogatná.

Azonban ahhoz, hogy egy terápia során a valódi teljesség megvalósulhasson, veszélyesnek tűnő dolgot kell megcselekednünk. Le kell bontanunk azokat a falakat, melyeket a státuszunk és hatalmi pozícióink megerősítésére irányuló vágyaink emeltek. Vagyis emberré kell válnunk. Ez pedig csak akkor lehetséges, ha képesek vagyunk az adott helyzetben felhagyni az emlékezetünk által felhalmozott és tárolt információinkkal. Ugyanis ekkor érzékelővé válunk, és az együttlét alatt pontosan azt fogjuk majd látni ami van, nem pedig azt, amit tanulmányaink láttatni akarnak velünk.

A Paradox-Pszichológia Szakember Képzésen pontosan ezt sajátítjuk el. Vagyis nem ragadunk bele mások gondolataiba és következtetéseibe – hisz azt bárhol megtehetjük – hanem ennél jóval tovább megyünk. Közösen fedezzük majd fel az elme funkcionális szerkezetén keresztül azokat az önmaguknak ellentmondó Én-folyamatokat, melyek minden emberi konfliktusokért felelősek. Így a képzésen résztvevők önmaguk által, szabadon juthatnak majd el oda, ahol a kollektív megértés állapotát megtapasztalhatják.

Miért forradalmai  módszer a Paradox-Pszichológia?

Az ember állandó jelleggel konfliktusba keveredik mind környezetével, mind pedig önmagával. Az összeütközések alapja, a  „meg kell tennem”, és a „nem szabad megtennem” kényszeréből ered. Ennek következtében jön létre az a destruktív energia, amely később különféle megnyilvánulási formákat vesz fel,  mint például szorongás, depresszió, önértékelési probléma, pánik, fóbia, pszichotikus zavar, és még sorolhatnánk…

Baklövés

Ha kiszabadulunk a tekintélyelvűség csapdájából, azonnal láthatóvá válik, hogy a különböző lelki gondokra  a mai napig sem tudunk maradéktalan válaszokkal szolgálni. Sem a pszichológia illetve annak számtalan irányzatai által, sem pedig az egyéb alternatív lehetőségeken keresztül. Ugyanis módszereink, az elme tartalmában való tévelygés csapdájába szorulva, az egyén pszichikai mozgásterének korlátozása révén akarnak eredményt elérni. Mégpedig úgy, hogy az emlékezés, az okkeresés, és az átalakítás hármas folyamatán keresztül, a „tagadás” és az „elfogadás” kettősségének irányába terelik az embert. Erről szólnak a különböző oldások és trükkös gondolat átalakítások, a meditációs technikákon keresztül történő elmélyülések, és természetesen maga az analízis is.

Mindez azt jelenti, hogy miközben tisztán látható, hogy konfliktusaink alapja a „meg kell tennem”, és a „nem szabad megtennem” kényszeréből ered, ennek ellenére, azok a megközelítési módok, melyekre a mai napig is támaszkodunk,  az egyént pontosan ugyanebbe a helyzetbe kényszerítik vissza. És ez, több mint tragikus…

Paradox-Pszichológia. Egy módszer, amely átlépi a határokat…

Egy szó, mint száz, módszereink, melyekről azt gondoljuk, hogy helyesek és célravezetőek, valójában hasonlatosak egy önmaga farkába harapó kígyóhoz. Vagyis sok mindenben hihetünk és sok mindenben reménykedhetünk, mégis, ha valakinek tényleges segítséget szeretnénk nyújtani, egy merőben más szemléletre van szükség. Ez pedig nem más, mint az épp aktuális élethelyzetben zajló folyamatok megértésén keresztül történő konstans felismerés útja. Azaz fel kell ismernünk az “Én”, önmagának ellentmondó – paradox – játszmáinak hiábavalóságát. Erről bővebben itt olvashatsz…

A Paradox-Pszichológia Szakember Képzése az egyetlen tanfolyam, ahol pontosan ezzel a szellemiséggel találkozol. Azzal a látásmóddal, melynek segítségével nemcsak az egyéni élet, hanem a kollektív létezés szintjén is új alapok teremtesz. Azonban ahhoz, hogy ezek az alapok megszülethessenek, nyilvánvaló, hogy szakítani kell a hagyományos megközelítési módokkal. Ezért a 15 nap a megújulás és a formabontás jegyében zajlik.

a Paradox-Pszichológia, az önmaguknak ellentmondó kollektív motivációk tényszerű felkutatásának, megértésének és semlegesítésének módszere. Ebből kifolyólag, a Paradox-Pszichológia, mint önálló módszer és szemléletrendszer, egyedülálló módon képes a konfliktusokat generáló „Én” folyamat-mozgásainak láttatása révén – beleértve itt a tudatos és tudattalan részeket is – eljuttatni az egyént a kollektív identifikáció állapotába. Így nem csak felszínes és részleges változás következik be, hanem a teljes átalakulás, függetlenül az adott probléma mikéntjétől.

A Paradox-Pszichológia fő alkotóelemei: Inverse terápia, Generációs hívószó, Fogalom térkép, és a Kollektív Transzérzékelés.

A Paradox-Pszichológia legfőbb jellemzői az egyszerűség, a tényszerűség, és egy forradalmian új szemlélet. Célja, nem a fizikai betegségek és lelki problémák megszokott, tüneti szinten történő kezelése – gyógyítása – hanem az egyéni élet egészében történő átalakulásához való hozzásegítés.

Ennek okán a Paradox-Pszichológia nem ragad bele sem a szimbólumok illetve jelképrendszerek illuzórikus világába, és nem is a múlt felgöngyölítésén keresztül akar megoldásokkal szolgálni, hanem az élő és eleven kapcsolódási pontokkal foglalkozik. Ennek okán elhatárolódik az analízis bármilyen formában történő alkalmazásán alapuló eljárásoktól, és azoktól a technikai megoldásoktól is, melyek transzformációra – átalakításra – törekszenek. Ugyanis soha nem az a lényeg, hogy miről mit gondolunk, hanem az, hogy képesek vagyunk-e mélységeiben látni és megérteni a gondolkodás összetettnek tűnő folyamatait. Szerveződéseit, rendszereit, és törvényszerűségeit. 

Ha képesek vagyunk felébreszteni az egyénben az érzékelés nagyszerű képességét, akkor a megértés folyamatának segítségével megszűnhetnek konfliktusainak okai. Azaz véget ér a küszködése azért az ideáért, ami voltaképp nem is ő.

A Paradox-Pszichológia Szakember Képzés az egyetlen olyan tanfolyam, ahol azzal a szemlélettel találkozhatsz, amely ezt az utat követi…

AZ ETIKAI KÓDEXET ITT OLVASHATOD EL:KATTINTS IDE

ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI TEMATIKA

 • Az emberi lét hármas felosztása: agy-ego-elme
 • Az „ÉN” létrejöttének folyamata, működésének mechanizmusa és természete
 • Öröklött minták folyamatrendszerei
 • Az „ÉN” alapmotivációi, kapcsolódási pontjainak folyamatdinamikája
 • Az Elme funkciója, mozgásainak iránya és dinamikája
 • Az Elme és az „ÉN” viszonypontjainak feltérképezése
 • Az „ÉN” idő- és téralkotó funkciója
 • A gondolatok keletkezésének folyamata
 • A gondolatkötődések létrejötte
 • A gondolkodásmód irányainak érzékelése
 • A logika szerepe
 • Az emlékek kialakulása és funkciója
 • Tudat, tudatalatti és a kollektív tudattalan kapcsolódási viszonyai
 • A tudatalatti mozgásának és irányainak megfigyelése
 • Az „ÉN” központosító mechanizmusa
 • Az információáramlás három szintje
 • A psziché energiafelvételének folyamata
 • Az ideák kollektív szerepe a hétköznapok során
 • Válaszreakciók törvényszerűségei
 • Az elme paradox állapotainak feltérképezése
 • A külső környezet présfunkciója
 • Az “ÉN” és a külső környezet viszonya
 • Viszonypontok megtalálása és felismerése
 • Értékrendek kialakulása és azok torzulásai
 • A probléma definiálása
 • Az pszichikai idő létrejöttének foolyamat és szerepe az összeütközések rendszerében
 • A vágyak értéktorzító hatásai/tükörhatás
 • Szokások, minták, függőségek
 • Az igenlés és tagadás kettősségének szerepe
 • Párkapcsolati problémák, mint az egyén paradox állapotainak manifesztálódásai
 • Párkapcsolati problémák átlátható módon történő megértése és azok rendezése
 • A pszichoterápia és egyéb ágazatainak rendellenességei, buktatói és alaptévedései
 • A Paradox-Pszichológia, mint a jövő módszertana
 • A megfigyelő és megfigyelt kettősségének konfliktusai
 • A terapeuta és a páciens önigazolási játszmái
 • A lényeges és lényegtelen differenciálása
 • A tényszerű látásmód “technikája”
 • Egyéni konzultációs foyamatok modellezése
 • Inverse-terápia alapjai
 • Problémafeltárás az Inverse-terápia segítségével
 • Ismerkedés az Inverse táblázattal
 • Cselekvési torzulások felderítése
 • Kapcsolatrendszerek modellezése
 • Transzformációs módszerek használata, és azok korlátjai
 • Jelképek és szimbólumrendszerek helyes használata
 • A tényszerű feltárás folyamata / kérdezéstechnikák az Inverse-terápia alapján
 • Út a Generációs hívószóig
 • A Generációs hívószó használata terápiák során
 • A Megértés és a Felismerés folyamata
 • Csúcspont energia állapotának elősegítése
 • A fogalomtérkép használata a szavak mögöttes tartalmának megértéséhez
 • A félelem folyamat-mechanizmusa és szerveződései
 • Függőség, kapcsolat, kötődés lélektana a PP szemlélete alapján
 • A figyelem művészete
 • A kapcsolatrendszerek hármas felosztása a PPszemléletet alapján
 • Konfliktusok önfenntartó folyamatai
 • Spontaneitás és érzékelés
 • Szerelem, szex, szenvedély pszichológiája
 • A valódi önismeret alapjai
 • Az akarat paradox folyamatia
 • A remény és a birtoklás lélektana a P.P. személetet alapján
 • Hatalom, becsvágy, irigység
 • Érzékelés gyakorlata
 • Boldogság, öröm, fájdalom és szomorúság folyamatai
 • Alkalmazkodás helyett változás
 • A változás dinamikája a P.P. személetet alapján
 • A vágy tükröződései
 • Az imagináció feltételei
 • Tudatosság, sors és hit
 • A kollektív ösztönérzelmek kapcsolatrendszere
 • Különböző lelkibetegségek forradalmian új megközelítési módja a P.P. szemlélete alapján
 • Viszonyulási pontok felderítése, értéktorzulások felfedezése
 • Ok-okozat-ok összefüggése, mint paradox életfolyamatok
 • A Paradox-Pszichológia mint terápiás eljárás használata, a különböző traumák esetén
 • A hipnózis alapvető szerepe és határai
 • Szuggesztibilitási tesztek
 • Négy mentális attitűd
 • A tudatalatti működése, annak szabályai
 • Pre-indukciós előbeszélgetés elmélete és gyakorlata
 • A szuggesztiók működése és szerepe
 • A szuggesztiók elhelyezésének szabályai
 • Pozitív javaslatok strukturálása
 • A rapport létrehozása (elmélet és gyakorlat)
 • A sikeres transzformálás elmélete és gyakorlata
 • Aktív transzformációs technikák
 • Passzív transzformációs technikák
 • Klasszikus indukciós technikák
 • Újszerű indukciós eljárások
 • Progresszív relaxáció
 • Dave Elman alapgyakorlat
 • Egyéb lazító hipnózis technikák
 • Transz-management folyamata
 • Mélyítő technikákat elősegítő szuggesztiók
 • Alap és speciális mélyítő technikák
 • Különlegesen mély transzállapotok létrehozása és azok fenntartása
 • Kihozó technikák
 • Explorációs – folyamatfeltáró – gyakorlat
 • Coma-state technika
 • Final-sense technika
 • Regressziós technikák lépésről lépésre
 • Frakcionálás alapszinten
 • Frakcionálás professzionális szinten
 • Az éber hipnózis alapjai
 • Non-verbális hipnózis elmélet/gyakorlat
 • Steams-technika
 • Kollektív Transzérzékelés technikák
 • Kollektív Transzérzékelés technikák használata terápiák során
 • A pszichoszomatika alapjai és szimbólumrendszere
 • A pszichoszomatika határai és korlátai
 • Az értéktorzulások szerepe a betegségek kialakulásában
 • A gyógyulás és gyógyítás paradox folyamatai
 • A diagnózis felállítása a Generációs Hívószó és a Fogalomtérkép segítségével
 • A Kollektív Transzérzékelés szomato szerepe a gyógyulásban
 • Betegségek megfejtése a Fogalomtérkép segítségével
 • Inverse-terápia alkalmazása a gyógyulás elősegítésének érdekében
 • Egyedi hipnózis gyakorlatok a test fizikai regenerálódásának elősegítésére
 • A Kollektív Transzérzékelés használata a gyógyulás elősegítésének érdekében
 • A Paradox-Pszichológia, mint terápiás eljárás használata a daganatos betegségeknél

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A PARADOX-PSZICHOLÓGIA  SZAKEMBER  KÉPZÉSSEL KAPCSOLATBAN

Paradox-Pszichológia Szakember Képzés célja

A Paradox-Pszichológia Szakember Képzés célja, hogy új alap teremtődjön mind az egyéni, mind pedig a csoportterápiák módszertani szemléletével kapcsolatban, és általa megszülethessen a segítők új generációja.
A Paradox-Pszichológia Szakember Képzés elvégzése után a résztvevők képessé válnak a hozzájuk forduló személy teljes gondolkodási folyamatának feltérképezésére, és kivételes módon láthatóvá tudják majd tenni azokat az ambivalens szerveződéseket, melyek mentén az egyén értéktorzulásai létrejöttek. Így képessé válnak majd az emberi konfliktusokért felelős, káros és fájdalmas ellentmondások végleges feloldására.
Mivel a Paradox-Pszichológia túlmutat a sablonos – konvencionális és nem konvencionális – módszereken, így használója egy szokatlanul gyors, hatékony és mély változásokat létrehozó módszer birtokába kerülhet.

Paradox-Pszichológia Szakember Képzés összegzése

A képzés során feltérképezzük az “Én” szerkezetét, illetve a működését biztosító törvényszerűségeket. Ezáltal sajátos módon fedezzük fel az “Én” rejtett csapdáit és zsákutcáit, azaz láthatóvá tesszük, hogy miként és merre mozdul el bizonyos élethelyzetekben, és e mozgásnak melyek a valódi hajtóerői.
Mindenkiben egyértelmű válaszok születnek majd olyan nyitott kérdésekre, amelyekre eddig csak ködös és homályos feleleteket kapott. Így alapozódik majd meg az az elengedhetetlen tisztánlátás, amely létfontosságú a Generációs-hívószó gyakorlati megtalálásához.
Megtanuljuk a hipnózis azon mesterfogásait is, melyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy eljuthassunk a Kollektív-transzérzékelés  kivitelezéséig. A Fogalom-térkép és az Inverse-terápia használatának elsajátítása során pedig elmélyülünk a valódi önismeretben, és alapos rálátást kaphatsz majd azokra a láthatatlan önigazolási játszmákra is, melyek egy terápia során zajlanak. Mindemellett számtalan saját élmény gyakorlaton keresztül érzékelheted majd azokat az élő gondolat-szerveződéseket, melyek mindennapjaink rejtett alkotóerői. Ezért a képzéssel elsajátítható “tudást” nem csak a segítői tevékenységed során tudod majd hasznosítani, hanem az életed összes területén.
A tanfolyam során az elméleti és gyakorlati tematikák arányosan váltják majd egymást, a rövid élménymegosztásokkal és kérdés-válasz blokkokkal. Minden információt valamilyen gyakorlati lehetőséggel kötünk majd össze, melyek hol páros helyzetekben zajlanak, hol pedig csoportos megtapasztalásként élhetjük át őket.  Ezáltal az elméleti és gyakorlati tudás mellett, az önismereti élmény is megfelelő hangsúlyt kap.

Ajánlás

A Paradox-Pszichológia Szakember Képzést ajánljuk egyrészt azok számára akik már mint segítők tevékenykednek:
 •  pszichológus,
 • pszichiáter,
 • pszichoterapeuta,
 • mentálhigiénés szakember,
 • integrál szemléletű életmód tanácsadó,
 • hipnoterapeuta,
 • orvos,
 • családállító,
 • természetgyógyász,
 • szomatodráma játékvezető,
 • szomatodráma szakember ,
 • coach,
 • tréner,
 • kineziológus, stb., és nyitottak egy korszakalkotó szemléletre,
másrészt pedig azoknak, akik most akarnak megismerkedni a terapeuta tevékenységgel, és szívesen csatlakoznának a segítők új generációjához.

Jogosultság

A képzés elvégzése és a sikeres vizsga után jogosulttá válsz a “Paradox-Pszichológia Szakember” titulus használatára, és a – már meglévő vagy most kiépülő – praxisodba önállóan felhasználhatod azokat a technikákat (Generációs-hívószó, Inverse-táblázat, Inverse-terápia Kollektív-transzérzékelés és egyéb hipnózis technikák,), melyeket a képzés során elsajátítottál.
Ezenfelül, az A.S.H (American School of Hypnosis ®) nemzetközi hipnózis iskola, illetve az A.I.A.(American International Association of Hypnosis) nemzetközi hipnózis szervezet tanúsítványait is kézhez kapod.
A későbbiekben pedig, ha kölcsönös megállapodás sikeresen létrejön, bekapcsolódhatsz a Paradox-Pszichológia módszer mind belföldi, mind pedig külföldi oktatásába, annak képviseletébe, és különböző Paradox-Pszichológia Önismereti csoportok koordinálásába.

Jelentkezési feltétel

 • A képzésre való jelentkezés alapfeltétele: személyes elbeszélgetés. 
 • A hatékonyság végett a képzés maximális létszáma: 10 fő
 • A képzésre való jelentkezéshez szükséges a Paradox-Pszichológia Etikai Kódexének ismerete, amelyet itt olvashatsz el: ETIKA KÓDEX

Vizsga

Vizsga feltételek:
 • 100 kérdésből álló teszt kitöltése (sikeres eredmény 90%-tól)
 • Két darab hipnózis script önálló megírása
 • Személyre szóló hipnózisgyakorlat sikeres teljesítése
 • Inverse-terápia gyakorlati kivitelezése szupervíziós keretek között, melyet a csoport kiértékel
 • Egy 3-5 oldalas összegző tanulmány elkészítése, amely a Generációs-hívószó hétköznapi használatának gyakorlati megtapasztalásáról szól

Díjazás

A teljes képzés díja: 280.000,- Ft/fő + regisztrációs és vizsgadíj: 45.000,- Ft/fő.
Előleg összege: 70.000 Ft.-
Részletfizetési lehetőség az előleg befizetés után 3 X 70.000 Ft.-
A hipnózis tanfolyamot elvégzettek számára a képzés díja:  240.000.- Ft/fő

Időpontok és elérhetőségek

A Paradox-Pszichológia Szakember Képzés időtartama:
 • 15 nap / 150 óra
A következő képzés időpontjai:
 • 2018. március 2-3-4., március 23-24-25., április 13-14-15., május 4-5-6., és május 25-26-27.
Helyszín:
 • Budapest, V. ker.
A képzésre a 06-30-414-4412-es telefonszámon, illetve a jankai.janos@gmail.com címen lehet jelentkezni.

Végzett Szakembereink

Kattints az oldalra, és olvasd el azok véleményét a képzésről, akik már sikeresen levizsgáztak:
A képzésre a 06-30-414-4412-es telefonszámon, illetve a jankai.janos@gmail.com címen lehet jelentkezni.

TOVÁBBLÉPNÉL? CSATLAKOZZ TE IS A SEGÍTŐK ÚJ GENERÁCIÓJÁHOZ!

PARADOX-PSZICHOLÓGIA
PARADOX-PSZICHOLÓGIAa tények lélektana
Részletesebben érdekel a Paradox-Pszichológia szemlélete, és annak alkotóelemei? Kattints a részletekért!
HIPNÓZIS OKTATÁS
HIPNÓZIS OKTATÁSklinikai hipnoterapeuta képzés
Csak a hipnózis érdekel, mint módszer? Sajátítsd el a klinikai hipnoterapeuta képzésünkön! Kattints a részletekért!

Oszd meg másokkal is!